Written by

Alati za e-obrazovanje modernizuju učenje

prijateljstva| Views: 66

Brojne prednosti coursware programa

skole 1

Modernu nastavu u 21. vijeku veoma je teško zamisliti samo uz udžbenik ili isključivo uz predavača. Takođe, gotovo je nezamisliva i nastava na daljinu bez korišćenja courseware alata.

Šta su coursware alati? Riječ je o alatima za e-obrazovanje, a postoji više različitih definicija. Jedna od najpoznatijih i najopštijih je da je courseware računarski softver dizajniran za edukaciju, što je izraz dobijen spajanjem pojmova “course” (kurs) i “software” (softver).

Dopuna učenju

Odmah treba naglasiti da courseware alate ne treba doživljavati kao zamjenu za klasične knjige i udžbenike, već ih treba prihvatiti kao novi način organizovanja nastave i učenja, kao inovaciju i kvalitativnu dopunu već tradicionalnim i uobičajenim načinima, kako bi se što uspješnije i efikasnije ostvarili ciljevi, kao što su visok kvalitet obrazovanja, niži troškovi školovanja i univerzalan pristup obrazovanju.

Coursware alati treba da služe jasnijoj prezentaciji gradiva, drugačijem načinu sistematizacije znanja, ali i kao mjesto za komunikaciju, što opet ne znači da će oni u potpunosti zamijeniti komunikaciju sa ljudskim bićem. Courseware alati zavise od predavača, jer ako predavač nije zanimljiv u tradicionalnom obliku nastave, najverovatnije neće biti zanimljiv ni uz courseware alate. S druge strane, predavač koristeći courseware može značajno popraviti kvalitet nastave i rezultate svog rada, ako na pravi način koristi rad na materijalima, medijima, načinu prezentacije i prilagođava se novom sistemu predavanja.

skole 2

Brojne prednosti

Postoje brojne prednosti korištenja ovih alatki. Škole mogu lako i jednostavno distribuirati podatke potrebne za učenje, ali i druge važne podatke. Radnici, zatim, mogu pristupati tim materijalima sa mjesta i u vremenu koje njima najviše odgovara, bilo to od kuće ili iz škole. Dalje, kod ovakvih rješenja učenici se ne boje da će pogriješiti, već slobodno istražuju i isprobavaju sva rješenja koja im se čine dobrima, za razliku od klasičnog učenja sa instruktorom, gdje često postoji strah od greške. Zatim, svi učenici uvijek vide jednak materijal, bez obzira na to kada ga vide. Na taj način se izbjegava opasnost da je dio učenika vidio dio gradiva, a drugi nije.

Većina ovakvih rješenja ima i mogućnost praćenja učenika, te se na ovaj način može tačno i jednostavno vidjeti koliko je vremena utrošeno na učenje, a daljnjim posmatranjem se može vidjeti koliko se povećala produktivnost. Ovakva rješenja nude i veću mogućnost praćenja gradiva, tako što svaki učenik može pratiti gradivo onim tempom koji mu najviše odgovara, a ne postoji opterećenje koje postoji kod klasičnog učenja sa instruktorom u grupi, gdje se pojedinac mora prilagođavati grupi. Tu su još i veće pamćenje sadržaja, te značajne uštede zbog ukidanja troškova putovanja.

skole 2.0 3

Namijenjeni svima

Alati za e-učenje namijenjeni su svima onima koji to žele ili imaju potrebu da ih koriste. Pošto se ti alati koriste za održavanje nastave putem elektronskih uređaja, važno je spomenuti da održavanje e-nastave nije isto što i održavanje klasične nastave u učionicama. Isto tako, predavači kvalifikovani za održavanje nastave u učionicama ne moraju nužno biti kvalifikovani i za održavanje e-nastave.

Porastom popularnosti OpenSource i freeware rješenja, i na tržištu courseware alata pojavilo se nekoliko besplatnih rješenja. U ovom trenutku dva najbolja predstavnika besplatnih courseware alata su Moodle i Claroline. Obje alatke su ne samo besplatne, već podržavaju i OpenSource filozofiju, tako da se uz njih dobija i izvorni kod. Prednost takvih alata i OpenSource-a najviše će primijetiti osobe koje žele i same da prilagode alat svojim potrebama. Tu su još i Bazaar, WebCT, BlackBoard i IntraLearn, a nešto manje poznati su FirstClass, Lotus Learning Space, Lotus Sametime, eCollege i eLearner.