Written by

“Goo­gle” osva­ja svi­jet

moj android| Views: 212

Google Preuzima Svijet

Te­hno­lo­ški gi­gant “Goo­gle” u po­slje­dnjih go­di­nu da­na po­tro­šio je ogro­mnu ko­li­či­nu nov­ca da bi svom por­tfo­li­ju do­dao niz no­vih kom­pa­ni­ja. Taj po­tez pra­te i dru­ge ve­li­ke kom­pa­ni­je, po­put “Ap­ple” i “Te­sla”. Me­đu­tim, pro­fil kom­pa­ni­ja za ko­je je “Goo­gle” za­in­te­re­so­van po­pri­li­čno je us­ko pro­fi­li­sa­n na trži­štu ro­bo­ti­ke. Sve je po­če­lo 2011. ku­po­vi­nom kom­pa­ni­je “Mo­to­ro­la Mo­bi­lity”. “Goo­gle” je ka­sni­je pro­dao ve­ći dio “Le­no­vu”, ali je sa­ču­vao dio kom­pa­ni­je ko­ji je za­dužen za ra­zvoj no­vih te­hno­lo­gi­ja. U de­cem­bru 2013. go­di­ne svom por­tfo­li­ju “Goo­gle” je do­dao i kom­pa­ni­ju “Bos­ton Dyna­mics”, ko­ja je po­zna­ta po ro­bo­ti­ma ko­ji iz­gle­da­ju kao ti­gro­vi, trče do 30 mi­lja na sat i ima­ju ne­vje­ro­va­tnu ko­or­di­na­ci­ju. Po­čet­kom 2014. u por­tfo­lio su do­da­te još dvi­je kom­pa­ni­je, “Nest Labs” i “De­ep Mind Tec­hno­lo­gi­es”. Prva se ba­vi auto­ma­ti­za­ci­jom do­ma, a dru­ga vještačkomin­te­li­gen­ci­jom. “Goo­gle” tre­nu­tno po­sje­du­je osam kom­pa­ni­ja ko­je proi­zvo­de ro­bo­te. Gi­gant je odbio da ko­men­ta­ri­še u ko­ju svrhu je ku­pio sve ove kom­pa­ni­je. Na­ma sa­mo os­ta­je da na­ga­đa­mo na ko­ji na­čin će ro­bo­ti­ka us­ko­ro iz te­me­lja pro­mi­je­niti na­šu sva­ko­dne­vi­cu.