Written by

Bez­bje­dnost dje­ce na in­ter­ne­tu

m:ovo m:ono| Views: 588

dijete_internet

– Moj sin još ni­je na­pu­nio pet, a spre­tni­ji je na ta­ble­tu od me­ne. Sve zna.

– Ali, to je ra­no dje­tinj­stvo, pri­pa­zi, jer mo­ji ima­ju 10 i 12 go­di­na i ve­li­ku ve­ći­nu vre­me­na pro­vo­de sa­mo na ra­ču­na­ri­ma, ugla­vnom do­pi­su­ju­ći se. Sva­ki dan ih opo­mi­njem da bi bi­lo bo­lje da vi­še vre­me­na bu­du na­po­lju, družeći se.

Sli­čne ko­men­ta­re ču­je­mo sva­kog da­na od ro­di­te­lja ko­ji su po­no­sni što nji­ho­vo di­je­te pred­škol­skog uzras­ta već zna sva slo­va i bro­je­ve na tas­ta­tu­ri, s ve­li­kom la­ko­ćom se služi broj­nim apli­ka­ci­ja­ma na smart ure­đa­ji­ma ili igra igri­ce. A on­da se po­nos zbog na­pre­do­va­nja, zna­nja i on­li­ne spre­tnos­ti ro­đe­nog dje­te­ta odje­dnom pre­tvo­ri u za­bri­nu­tost. Da li pre­vi­še vre­me­na pro­vo­di za ra­ču­na­rom? Šta uop­šte ta­mo ra­di? Da li je svjes­tan opa­snos­ti ko­je vre­ba­ju? Da li sam ja kao ro­di­telj svjes­tan opa­snos­ti ko­ji­ma je di­je­te izloženo? S ko­li­ko go­di­na tre­ba da ima pro­fil na druš­tve­noj mreži? I pi­ta­nja se sa­mo na­do­ve­zu­ju, a za­bri­nu­tost os­ta­je pri­su­tna.

Uko­li­ko ne­ma­te pro­blem da raz­go­va­ra­te sa svo­jim dje­te­tom o bi­lo ko­joj te­mi, uz obos­tra­no po­vje­re­nje, on­da ne­ma­te ra­zlo­ga ni za bri­gu. Me­đu­tim, šta ako vam je po­tpu­na ne­po­zna­ni­ca ono što se de­ša­va dok va­še di­je­te sa­ti­ma sje­di za ra­ču­na­rom?

 

Ka­ko dje­ca ko­ris­te in­ter­net

Dje­ca da­nas odras­ta­ju uz mo­der­ne te­hno­lo­gi­je i u vrlo ra­nom do­bu po­či­nju da se služe in­ter­ne­tom. Ve­oma je bi­tno da ro­di­te­lji bu­du in­for­mi­sa­ni o mo­gu­ćnos­ti­ma i opa­snos­ti­ma ko­je in­ter­net do­no­si, te da u raz­go­vo­ru s dje­com odre­de pra­vi­la po­na­ša­nja ko­jih će se držati. Za­zvu­ča­će stro­go, ali kao i za sve os­ta­lo, raz­go­vor je ne­op­ho­dan.

Bu­di­te svje­sni da dje­ci in­ter­net ni­je dos­tu­pan sa­mo pu­tem ra­ču­na­ra ili smart te­le­fo­na kod ku­će. Ne za­bo­ra­vi­te da je da­nas on­li­ne pris­tup omo­gu­ćen go­to­vo svu­da: u ško­li, kod pri­ja­te­lja, u in­ter­net ka­fi­ći­ma. Pri­je sve­ga, služi im za do­pi­si­va­nje, druš­tve­ne mreže, igra­nje igri­ca, pi­sa­nje elek­tron­ske po­šte, omo­gu­ća­va im druženje, za­ba­vu, ali i kre­ati­vnost. Us­mje­re­no i pa­me­tno ko­ri­šte­nje in­ter­neta ve­oma je važno, a kao ro­di­telj možete mno­go da do­pri­ne­se­te, prvo pri­hva­ta­ju­ći mo­der­ne te­hno­lo­gi­je, uče­ći za­je­dno s dje­te­tom, uoča­va­ju­ći pre­dnos­ti i skre­ću­ći pažnju na opa­sne si­tu­aci­je.

 

In­ter­net ima vi­še do­brih ili lo­ših stra­na

Ri­ječ je o iza­zo­vnom vir­tu­el­nom pros­to­ru u ko­jem može da se ot­kri­va i is­tražuje, druži, uči, za­bav­lja, obav­lja mno­go sva­ko­dne­vnih po­slo­va u ve­zi sa ško­lom, upo­zna­ju dru­gi lju­di, kre­ira slo­bo­dno vri­je­me, obav­lja ku­po­vi­na. Još de­ta­ljni­je: mo­gu­će je pro­na­ći od­go­va­ra­ju­će knji­ge, fil­mo­ve, mu­zi­ku, ra­zne kom­pju­ter­ske pro­gra­me, ili čak bu­du­ći po­sao.

Ako se zbog ne­kih sadržaja na in­ter­ne­tu di­je­te osje­ća lo­še, tre­ba­lo bi da raz­go­va­ra o to­me s odra­slim oso­ba­ma u ko­je ima po­vje­re­nja. Tu vi kao ro­di­telj igra­te važnu ulo­gu, ali sa­mo uko­li­ko re­do­vno ko­men­ta­ri­še­te s dje­te­tom sadržaje s ko­ji­ma se su­sre­će u on­li­ne svi­je­tu. Di­je­te u prvom re­du tre­ba da zna da pro­blem može bi­ti ri­je­šen uko­li­ko za­traži sa­vjet ili po­moć. Po­kre­ni­te i sa­mi te­mu o zlo­upo­tre­ba­ma i daj­te dje­te­tu do zna­nja da uko­li­ko ga ne­što ili ne­ko uzne­mi­ra­va, može ra­ču­na­ti na vas.

Va­še di­je­te tre­ba­lo bi da bu­de svje­sno ka­da i ko­me može ot­kri­ti li­čne po­dat­ke, me­đu­tim ne smi­je­te bi­ti pres­tro­gi pri za­bra­na­ma i ogra­ni­ča­va­nji­ma. Bu­de­te li pre­vi­še kri­ti­čni i pre­vi­še stro­gi pri za­bra­na­ma, može se do­go­di­ti da di­je­te po­čne da ko­ris­ti in­ter­net u taj­nos­ti i bez ika­kve kon­tro­le. Vrlo je bi­tno da di­je­te zna da ne tre­ba da vje­ru­je sve­mu što pro­či­ta na in­ter­ne­tu. Oni ni­su svje­sni opa­snos­ti, ali vi ste tu da ih držite po­da­lje i za­šti­ti­te od po­ten­ci­jal­nih pe­do­fi­la, na­si­lja ili ek­spli­ci­tnih sadržaja ne­pri­mje­re­nih dje­ci. Ne za­bo­ra­vi­te i šte­tnos­ti zbog pre­tje­ra­nog sje­de­nja za ra­ču­na­rom, jer druš­tve­na mreža ne može i ne smi­je bi­ti za­mje­na za druženje ili igru na svježem vaz­du­hu. To su, ipak, pri­ori­te­tne akti­vnos­ti od ko­jih di­je­te ima naj­vi­še ko­ris­ti.

 

Ka­da je pra­vo vri­je­me za Fa­ce­bo­ok?

Pra­vo vri­je­me odre­đu­je­te upra­vo vi – ro­di­te­lji, i ta odlu­ka za­vi­si is­klju­či­vo od vas. Mo­ra­te bi­ti do­vo­ljno in­for­mi­sa­ni i kon­stan­tno upu­će­ni u ovaj se­gment dje­či­jeg živo­ta. Osmi­sli­te pro­fil za­je­dno s dje­te­tom, po­sa­vje­tuj­te ga šta od li­čnih po­da­ta­ka da obja­vi, obja­sni­te mu pra­vi­la pri­va­tnos­ti.

 

Šta kažu pe­da­go­zi?

Ra­zmi­sli­te i o ovih 10 sa­vje­ta iza ko­jih sto­je pe­da­go­zi. Možda se ne­će­te složiti s pri­mje­nom svih, ali će vam i te ka­ko bi­ti od ko­ris­ti:

  1. Iz­bje­ga­vaj­te da ra­ču­nar držite u dje­či­joj so­bi. Uko­li­ko ima­te ma­lu dje­cu, naj­bo­lje mjes­to za ra­ču­nar jeste dne­vni bo­ra­vak, ka­ko bis­te u sva­kom tre­nut­ku mo­gli vi­dje­ti šta va­še di­je­te ra­di.
  2. Na­pra­vi­te za­je­dni­čka pra­vi­la. Odre­di­te sa­tni­cu za sur­fa­nje i pre­traživa­nje in­ter­ne­ta. Ko­ri­sni­čka ime­na i ši­fre va­še dje­ce ne smi­ju bi­ti taj­na.
  3. Bu­di­te za­in­te­re­so­va­ni za akti­vnos­ti ko­ji­ma se va­še di­je­te ba­vi pu­tem in­ter­ne­ta. Pre­gle­daj­te nje­go­ve omi­lje­ne stra­ni­ce, za­je­dni­čki is­tražuj­te apli­ka­ci­je i igri­ce. Odi­graj­te igri­ce s dje­te­tom.
  4. Za­mo­li­te po­vre­me­no di­je­te da vam pro­na­đe in­te­re­san­tan sadržaj ili pou­čnu stra­ni­cu na in­ter­ne­tu. Pri­družite mu se u pre­tra­zi. Po­kažite mu da je in­ter­net ne sa­mo za­ba­van, već i po­učan.
  5. Do­zvo­li­te i da bu­de­te uče­nik, to jest da di­je­te po­du­ča­va vas o sadržaji­ma, ala­ti­ma i pro­gra­mi­ma ko­je ko­ris­ti.
  6. Uko­li­ko dje­te­tu do­zvo­lja­va­te da ko­ris­ti ne­ku druš­tve­nu mrežu, po­mo­zi­te mu da za­šti­ti svo­je po­dat­ke i da po­de­si pri­va­tnost pro­fi­la.
  7. Po­vre­me­no upi­ši­te ime svog dje­te­ta u in­ter­net pre­traživa­ču ka­ko bis­te pro­vje­ri­li po­jav­lju­je li se va­še di­je­te na ne­kim odre­đe­nim stra­ni­ca­ma ili fo­to­gra­fi­ja­ma.
  8. Uspos­ta­vi­te po­vje­re­nje. Dje­ca mo­ra­ju bi­ti opu­šte­na i slo­bo­dna da vam pos­tav­lja­ju ra­zli­či­ta pi­ta­nja i raz­go­va­ra­ju s va­ma o svo­jim akti­vnos­ti­ma na in­ter­ne­tu.
  9. Bu­di­te kom­pju­ter­ski pi­sme­ni. Bu­di­te u to­ku i ne hva­li­te se či­nje­ni­com da je va­še di­je­te pi­sme­ni­je od vas. Upo­znaj­te se s po­pu­lar­nim mrežama, pro­gra­mi­ma, ala­ti­ma i na­uči­te da se ko­ris­ti­te in­ter­net­skim slen­gom.
  10. Ne za­bo­ra­vi­te da su pra­vi­la li­je­pog po­na­ša­nja na in­ter­ne­tu is­ta ili sli­čna oni­ma u stvar­nom živo­tu!

 

m:tel za bez­bje­dnost dje­ce na in­ter­ne­tu

Na­ša kom­pa­ni­ja u vi­še na­vra­ta bi­la je dio pro­je­ka­ta “Bez­bje­dnost dje­ce na in­ter­ne­tu” ko­je pro­vo­di Om­bud­sman za dje­cu RS i Agen­ci­ja za in­for­ma­ci­ono druš­tvo RS. Kroz ra­di­oni­ce dje­ca osno­vnih i sre­dnjih ško­la uče o svo­jim pra­vi­ma, a sa ci­ljem za­šti­te od sva­ke vrste na­si­lja, pa i one ko­ja do­la­zi s in­ter­ne­ta. Edu­ka­ci­ja je naj­važni­ji pre­ven­ti­vni na­čin za­šti­te od vi­so­ko­te­hno­lo­škog kri­mi­na­la, a či­ji je naj­češ­ći oblik kra­đa iden­ti­te­ta, kao i fi­nan­sij­ske mal­ver­za­ci­je, trgo­vi­na dje­com, dje­či­ja por­no­gra­fi­ja i pe­do­fi­li­ja. Pod­sje­ti­mo i da je MUP RS pri­je ne­ko­li­ko go­di­na osno­valo je­di­ni­cu za bor­bu pro­tiv ove vrste kri­mi­na­la, ko­ja je, uz do­bru za­kon­sku re­gu­la­ti­vu u ovoj oblas­ti, do sa­da ot­kri­la ne­ko­li­ko slu­ča­je­va: od pe­do­fi­li­je, is­ko­ri­šta­va­nja dje­ce, do ban­kar­skih pre­va­ra.

Mno­go je ra­zlo­ga za oprez, pa imaj­te na umu na­ziv ne­da­vno održanog okru­glog sto­la na te­mu bez­bje­dnos­ti dje­ce na in­ter­ne­tu “Ne­ko vre­ba pre­ko ve­ba”.

Autor: Jelena Maksimović